Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaplugss plugss
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viakomplikacja komplikacja
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaExplorers Explorers

February 19 2017

Reposted fromjasminum jasminum viaanastasie anastasie

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viaMilcatopy Milcatopy
2427 b7ed 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPolinda Polinda
1188 2ea3 390
1188 2ea3 390
9914 4135 390
Reposted fromgoetze goetze viaPolinda Polinda
9204 9861 390
Reposted fromrol rol viaRastaPrincess RastaPrincess
8145 3acf 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viadualistycznie dualistycznie
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaRastaPrincess RastaPrincess
4809 a1cf 390
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
7720 41c5 390
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
4230 41e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

July 09 2015

4242 70a7 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszmay szmay
7770 d1c2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl