Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

7580 d96d 390
Reposted fromdailylife dailylife viazEveR zEveR
4256 6d05 390
Reposted fromacongojado acongojado viasweetnothingg sweetnothingg
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viainspirations inspirations
9071 33df 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamilivanili milivanili
9311 2513 390
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafreeway freeway
1296 b655 390
Reposted fromNajada Najada viafreeway freeway
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viainspirations inspirations
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viafreeway freeway
0258 57ea 390
Reposted fromleniwabula leniwabula viamanfredxoxo manfredxoxo
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viainnocencja innocencja
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viainnocencja innocencja
6272 2aaf 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabalbina balbina

March 19 2017

1088 0deb 390
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl