Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viahope24 hope24
3823 4892 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viajamaicanbeat jamaicanbeat
3799 24ac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiimi miimi
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakjuik kjuik

April 30 2017

3171 8509 390
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiehus piehus
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialenka024 lenka024
5801 eb6d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasambaanka sambaanka
2092 3d04 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
0957 da9b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
0195 c497 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczytaj czytaj
9529 4c36 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viawiks wiks
5135 e03c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialenka024 lenka024
9010 5356 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
7027 0a82 390
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaaltopalto altopalto
1302 08a5 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawiks wiks
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagingerowaa gingerowaa
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
Reposted fromthesmajl thesmajl viawiks wiks
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
8122 90ec 390
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viafrenulum frenulum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl