Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

2854 4ed6 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaElfLucznik ElfLucznik
8251 4f70 390
Reposted fromerial erial viainstead instead
8434 afe8 390
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die viatoolong toolong
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadelicja8 delicja8
2331 13a8 390
Reposted fromumorusana umorusana viadelicja8 delicja8
8969 27dd 390
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaschaaf schaaf

March 18 2017

7400 89aa 390
Reposted frompussyporn pussyporn viakatastrofo katastrofo
3186 1186 390
Reposted fromGIFer GIFer viaponurykosiarz ponurykosiarz
9791 452f 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch
2010 5b82 390
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viasilentsoul silentsoul
5787 edd4 390
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
0306 f700 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacouples couples
9074 a7d2 390
Reposted fromvandalize vandalize viainstead instead
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaememem ememem
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viacrambie crambie
4571 c82d 390
Reposted fromtfu tfu viaememem ememem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl