Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

Jedna z większych życiowych przykrości : moment, w którym rezygnuje z ciebie ktoś, z kogo ty nie potrafisz.
— no
Reposted fromchocoway chocoway viashitsuri shitsuri
4525 bd33 390
Reposted fromdusix dusix viadrozdzi drozdzi
Mój największy problem to ja sama. Jestem zbyt naiwna i później cierpię
— 22:16
Reposted fromoutoflove outoflove viashitsuri shitsuri
3332 60a3 390
Reposted fromdudzia dudzia viashitsuri shitsuri

May 31 2017

7266 123f 390

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 30 2017

May 29 2017

6286 6a6d 390
Reposted fromoblivions oblivions viaDzessik Dzessik
Reposted frombluuu bluuu viaDzessik Dzessik
0674 b273 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawombinka wombinka
1199 8d4b 390
water
9667 2a0c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamielle mielle
6374 f5e0 390
Reposted frompulperybka pulperybka viamimilas mimilas
7349 5bef 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl