Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
7538 3cdf 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyrlane satyrlane
8499 ba25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
5789 06ed 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
3680 0de5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe

June 25 2017

4771 4d76 390
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
6101 80a7 390
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viadotknij dotknij
3461 a503 390
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viadotknij dotknij
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viadotknij dotknij
6385 6295 390
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viachachi chachi
6649 b7e8 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viachachi chachi
6666 6f16 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viachachi chachi
5757 e13e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viachachi chachi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl